Belépés

látogató számláló

Felhasználási feltételek, Adatvédelem

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Kling Munkavédelmi Kft. – munkavédelem kisvállalkozásoknak

A Kling Munkavédelmi Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétköz u. 75. fszt. 1., Cg. 01-09-387671, a továbbiakban: Szolgáltató) munkavédelmi szolgáltatást nyújt kivállalkozásoknak, amely tevékenységről a www.munkavedelmioktatas.hu honlapon nyújt tájékoztatást. A honlapon Szolgáltató többek között szakmai dokumentumokat, információkat tesz közzé részben ingyenesen elérhető szolgáltatásként, amelynek célja a magyarországi szervezetek (vállalkozások, egyéb szervezetek) munkavédelmi tevékenységének elősegítése, kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatása, a munkavégzés biztonságának fejlesztése.

A www.munkavedelmioktatas.hu honlap használatával, a honlapon történő regisztrációval, a honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával Ön mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

1. A Szolgáltatás meghatározása

Szolgáltató a regisztrált Felhasználók számára "Önkiszolgáló munkavédelmi oktatás" rendszert tesz elérhetővé a Felhasználó irodai munkát végző, regisztrált munkavállalói részre, amelynek keretében a munkavállalók részt vehetnek egy online munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson, amelyet követően letesztelik a tudásukat, és az oktatást igazolandó a munkáltató egy oktatási naplót kap.
Az oktatási naplókat Szolgáltató az évente teljesítendő munkavédelmi oktatás sikeres elvégzése, azaz az oktatást követő teszten megfelelő eredmény elérése alapján állítja ki.
A rendszer nyilvántartja, hogy ki végezte el az oktatást, és a Felhasználó regisztrált munkavállalóit addig figyelmezteti automatikusan egy év múlva az ismétlő oktatásra, amíg el nem végzik.

2. A Szolgáltató adatai

Cégnév:                      Kling Munkavédelmi Kft.
Székhely:                    1112 Budapest, Rétköz u. 75. fszt. 1.
Képviselő neve:          Kling Péter ügyvezető
Elektronikus levélcím:  info@munkavedelem.biz
Cégjegyzékszám:       Cg.01-09-387671
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:                    14441345-2-43

3. Díjfizetés

Felhasználó munkáltató 2 (azaz két) darab oktatási naplóig ingyenesen veheti igénybe a Szolgáltatást. Abban az esetben, ha Felhasználó felé két oktatási napló kiállításra került, a továbbiakban a Szolgáltatást külön szerződés alapján veheti igénybe.
A 2 darab oktatási napló kiállítását követően Felhasználó kiállított oktatási naplónként 2.000,-Ft, azaz kettőezer forint + áfa díjat köteles fizetni, Szolgáltató kiállított számlája ellenében, annak kézhezvételét követő 8 napon belül, banki átutalással Szolgáltató (Kling Munkavédelmi Kft.) CIB Bank Zrt–nél vezetett, 10700024-47962509-51100005 számú bankszámlájára.

4. Regisztráció, regisztráció módosítása és törlése

4.1. A regisztráció folyamata

4.1.1. A honlapon való regisztráció során Felhasználónak meg kell adnia a regisztráló jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy más szervezet megnevezését, a szervezet nevében regisztráló természetes személy vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, meg kell adnia azt az e-mail címet, amelyre a Szolgáltatással kapcsolatos anyagokat küldheti a Szolgáltató, választania kell egy jelszót és megjelölni a szervezet vagy képviselőjének postai címét. A Felhasználó munkavállalói a regisztráció során az alábbi adatokat kötelesek megadni: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, választania kell felhasználónevet és jelszót.

4.1.2. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a regisztráció, valamint a későbbi módosítások során megadott adatok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek, ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy szükség esetén a közölt adatokat frissíti.

4.2. A regisztráció módosítása

4.2.1. A regisztrált adatok módosítására a weboldalon keresztül, az „Adatmódosítás” menüpont alatt van lehetőség.

4.2.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során vagy azt követően megadott felhasználói adatainak megváltozásáról köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, a weboldal erre szolgáló felületének használatával.

4.2.3. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

4.3. A regisztráció törlése

4.3.1. Felhasználó bármikor jogosult kérni regisztrációjának törlését. Ennek kezdeményezése írásban, az info@munkavedelem.biz emailcímre, vagy a „Kapcsolat” menüpont alatt található faxszámra küldött üzeneten keresztül történik.

4.3.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben (így különösen a Felhasználási Feltételek megsértése vagy annak alapos gyanúja esetén) Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetni a Felhasználó vonatkozásában.

4.3.3. A regisztráció törlése esetén, amennyiben Szolgáltatónak díjigénye merül fel a 2.1. pont alapján, Szolgáltató erről számlát állít ki Felhasználó részére, amely a 2.1. pontban foglaltak szerint teljesítendő.

5. Az igénybevétel feltételei

5.1. A honlapon található tartalmak, szövegek, kérdőívek, grafikák és egyéb anyagok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A honlapon elérhető tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére Szolgáltató rendelkezik a szükséges jogokkal. Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározottakon túlmenően a szerzői művek további felhasználására nem jogosult.

5.2. Amennyiben Felhasználó egyéb célokra vagy terjedelemben (így különösen szervezeteknek történő szolgáltatásnyújtás keretében) használja fel a honlapon elérhető bármely szerzői művet, úgy 15.000 Ft/nap/mű összegű jogdíj megfizetésére köteles. Felhasználó a jogdíjat havonta utólag, a 3. pontban megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással köteles megfizetni.

5.3. Felhasználó köteles bejelenteni Szolgáltatónak a szerzői műveknek a Felhasználási Feltételekben foglaltaktól eltérő, bármilyen más módon történő felhasználását; Szolgáltató azonban abban az esetben is igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését, ha Felhasználó e bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

5.4. Jelen engedély nem érinti Szolgáltató fellépési jogát (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében. Jogosult jogsértő felhasználása esetén jogdíj igénye érvényesítése, jogsértés megállapítása és jogosulatlan felhasználás megtiltása, további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében felléphet bírósági úton vagy hatósági eljárásban.

6. Szolgáltatás megszüntetése

6.1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetni a Felhasználó vonatkozásában, amennyiben

6.1.1. Felhasználó magatartása a Felhasználási Feltételekbe ütközik vagy jogszabályt sért, Szolgáltató jogát (ideértve szellemi alkotáshoz fűződő jogát) vagy jogos érdekét sérti;

6.1.2. a regisztráció során a Felhasználó által megadott adatok nem valósak;

6.1.3. Felhasználó a jelen felhasználási feltételek szerint kiállított számla ellenében Szolgáltatónak fizetendő díjat vagy megtérítendő költséget az esedékességet követő 90 napon belül Szolgáltató írásbeli felhívása ellenére nem fizeti meg.

7. Adatkezelés és adatvédelem

7.1. Szolgáltató adatkezelése során a Magyar Köztársaság hatályos adatvédelmi jogszabályainak (így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek) megfelelően jár el.

7.2. Az adatkezelésre vonatkozó részletes feltételeket külön adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza, amely jelen dokumentum után, folytatólagosan olvasható. A Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadásával egyidejűleg az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat is elfogadja.

7.3.. Az adatkezelések jogszabályon (elsősorban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényen), valamint a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A Felhasználó a hozzájárulását a regisztrációval, valamint a Szolgáltatás igénybe vételével.

8. Hírlevelek, email-üzenetek

8.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások feltételeinek változása esetén a változásokra vonatkozó információt Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban Szolgáltató nem használhatja reklámozási célra.

8.2. A fent meghatározott értesítési listán túlmenően Szolgáltató hírlevelet üzemeltet, amely hirdetéseket tartalmazhat. Szolgáltató hírlevelet csak Felhasználó feliratkozása esetén küld; a hírlevélre a www.nefeledd.info oldalon lehet feliratkozni. A hírlevélről Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevél végén jelzett módon. A Szolgáltatás weboldalára történő regisztrációval egyidőben Felhasználó feliratkozhat a Tanulmánysorozatra, amelynek részeit emailben kapja meg. A Tanulmánysorozatról szintén AZ emailek végén jelzett módon iratkozhat le.

8.3. Szolgáltató a fentieken túlmenően hirdetéseket nem küld Felhasználók számára.

9. Felelősségi szabályok

9.1. Szolgáltató nem felel a felhasználói jelszavak illetéktelen használatából eredő károkért.

9.2. A Szolgáltatás weboldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Felhasználási Feltételeket, illetve a kiegészítő szolgáltatások feltételeit a Felhasználó előzetes (a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőző) e-mailes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a Szolgáltatás első igénybevételével – a honlapra való első látogatással, belépéssel – elfogadja a módosított Felhasználási Feltételeket.

10.2. A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint általánosságban a Szolgáltatásra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai alkalmazandók.ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Kling Munkavédelmi Kft.

A Kling Munkavédelmi Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétköz u. 75. fszt. 1., Cg. 01-09-387671, a továbbiakban: Szolgáltató) a www.munkavedelmioktatas.hu honlapon üzemelteti online "Önkiszolgáló munkavédelmi oktatás" rendszerét, amellyel irodai alkalmazottakat foglalkoztatók részére kínál munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást (a továbbiakban: Szolgáltatás), amelynek során a Szolgáltatást megrendelők, regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni kívánó vagy már regisztrált látogatóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.


Fogalom meghatározások

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.


Az adatkezelő megnevezése

Kling Munkavédelmi Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétköz u. 75. fszt. 1., Cg. 01-09-387671, adószám: 14441345-2-43).

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján kerül sor. Felhasználó önkéntes hozzájárulását a honlap használatának megkezdésével, valamint a regisztrációval adja meg.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelő a regisztráció során kötelezően rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli.
A honlapon való regisztráció során meg kell adnia a regisztráló jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy más szervezet megnevezését, a szervezet nevében regisztráló természetes személy vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, meg kell adnia azt az e-mail címet, amelyre a Szolgáltatással kapcsolatos anyagokat küldheti a Szolgáltató, választania kell egy jelszót és megjelölni a szervezet vagy képviselőjének postai címét. A felhasználó munkavállalói a regisztráció során az alábbi adatokat kötelesek megadni: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, választaniuk kell saját felhasználónevet és jelszót.
A www.munkavedelmioktatas.hu honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja; ez a cookie a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas, személyes adataik rögzítésére ezzel összefüggésben nem kerül sor.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a Szolgáltatás igénybevevőinek azonosítása, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, a Szolgáltatás teljesítésével összefüggésben történő felhasználása, valamint hírlevelek küldése lehetőségének biztosítása.
Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag a szolgáltatás üzemeltetésének technikai működőképességét, valamint statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére.
Az email-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását és kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.
Szolgáltató a fentieken túlmenően hirdetéseket nem küld Felhasználók számára.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.
A regisztráció, valamint a konkrét adatok módosítására a belépést követően, az „Adatmódosítás” menüpontban van lehetőség.

Nyilvánosságra hozatal, adattovábbítás, adatfeldolgozás

A tudomására jutott személyes adatokat a Kling Munkavédelmi Kft. harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja át. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.
A Kling Munkavédelmi Kft. a Felhasználót referenciaként a www.munkavedelmioktatas.hu honlapján kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján tünteti fel.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A www.munkavedelmioktatas.hu honlap Felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá a honlap erre szolgáló adminisztrációs felületén bármikor módosíthatja adatait.
Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Kling Péter, 1027 Budapest, Vitéz u. 5-9. A. lház 4/c.
Email: info@munkavedelem.biz

Az Ön által megadott személyes adatok (és természetesen a céges adatok is) biztonsága fontos nekünk, adatkezelési és adatvédelmi irányelveink megfelelnek a 2018. május 25-étől érvénybe lépett GDPR előírásainak. Adatvédelmi Tájékoztatónk letöltéséhez és megtekintéséhez kattintson ide (vagy másolja be a linket böngészőjének URL sávjába): http://letoltes.munkavedelem.biz/Adatvedelmi-tajekoztato-Klingved-2018.pdf

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.